Chi tiết dự án

Vị trí: Las Vegas, Mỹ

Cung cấp:

Gương, đầu giường, tủ tivi, 

ghế dài cho 379 phòng khách sạn.

THE STRATOSPHERE HOTEL - MỸ

Vị trí: Las Vegas, Mỹ

Cung cấp: 

Gương, đầu giường, tủ tivi, ghế dài cho 379 phòng khách sạn.

THE STRATOSPHERE HOTEL - MỸ